Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Data: 11.09.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 11 września 2021 roku w remizie OSP o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
  • Zarządu OSP
  • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 2. Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 3. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 6. Zakończenie zebrania.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Data: 30.07.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 30 lipca została podpisana umowa z MOTO-TRUCK Sp. z o.o. Kielce na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz.