Zamówienia publiczne

,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”

 

Raczki: ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”

 

Numer ogłoszenia: 148019– 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 87 568 64 21. fax. 87 568 64 10;

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, specjalistycznego sprzętu.

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

     dostawę łodzi z przyczepką i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu oświetleniowego; kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów ratowniczych 8 szt.; sprzętu łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapory polipropylenowej 6 szt.; zapory parkanowo- pochłaniającej 4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty polipropylenowej 3 szt.; cyfrowego testera wody; do zapobiegania i usuwania zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy dla OSP z terenu Gminy Raczki. Szczególne wymagania Zamawiającego dot. parametrów, opisu i wyposażenia sprzętu: zawiera cz. III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu (o wartości minimum000 złotych i wykazał spełnienie warunków poprzez podanie wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana należycie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

Formularz oferty, pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póz. zm.) w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 2.1 w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) przedłużającego się procesu wyprodukowania sprzętu (łodzi z przyczepką i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu oświetleniowego; kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów ratowniczych 8 szt.; sprzętu łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapory polipropylenowej 6 szt.; zapory parkanowo- pochłaniającej 4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty polipropylenowej 3 szt.; cyfrowego testerawody), b) wystąpienia procedury odwoławczej, c) oraz wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raczki.osp.org.pl 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 – ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności o aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Wyjaśnienia do ogłoszenia:

Wyjaśnienie treści SIWZ 1(umieszczono 26.07.2013r)

Wyjaśnienie treści SIWZ 2(umieszczono 26.07.2013r)

Wyjaśnienie treści SIWZ 3(umieszczono 26.07.2013r)

Załączniki:

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Formularz oferty załącznik 1a do SIWZ

 Projekt umowy  załącznik 5a do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                     Raczki, dnia 14.08.2013 r.

SGR. 271.1.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki ”. Numer ogłoszenia: 148919 – 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

Działając na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp OSP Raczki informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą:

1). Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna

Plac Kościuszki 37

Kod. 16-420 Raczki

Strona internetowa: www.raczki.osp.org.pl

E-mail: straz@raczki.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek– piątek: 7³° – 15³°,

2) Osoba upoważniona do kontaktów

Andrzej Czuper

tel. (87) 568-64-21

adres poczty elektronicznej: straz@raczki.pl

faks: 87 568-64-10

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

firma (nazwa):

                                   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

„SUPRON 1” Sp.j. Z.Piasny Z. Czarnota

ul. Kluczewska 3

32-300 Olkusz

     za kwotę: 98 272,50 zł (brutto)

Uzasadnienie wyboru.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.