Zamówienia publiczne

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RACZKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790999316
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Plac Kościuszki 37
1.4.2.) Miejscowość: Raczki
1.4.3.) Kod pocztowy: 16-420
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 – Suwalski
1.4.7.) Numer telefonu: 606526707
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: straz@raczki.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raczki.osp.org.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Ochotnicza Straż Pożarna
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Ochrona przeciwpożarowa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105743/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 13:52
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00099688/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej
Przed zmianą:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105743/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – –
Przed zmianą:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Po zmianie:
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy pomocy miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępny pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:
/OSPRaczki/domyslna oraz poczty elektronicznej pod adresem straz@raczki.pl
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
Przed zmianą:
zgodnie z zasadami miniportalu
Po zmianie:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII – PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-08 10:00
Po zmianie:
2021-07-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-08 10:15
Po zmianie:
2021-07-14 10:15
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105743/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – –


OSP.271.1.2021                                                                                                       Raczki,2021.07.26

 

Informacja z otwarcia ofert

w dniu 26.07.2021 o godz. 10:15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach

       Zgodnie z art.222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z zm. ) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.

  1. Zamawiający w sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 940.000,00 zł brutto

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:                                                                                                                                                MOTO-TRUCK  Sp. z o.o. 

ul. Ks.P.Ściegiennego 270

25-116 Kielce

Cena oferty brutto: 868.380,00 zł

                                                                                                                                                  Prezes OSP Raczki

                                                                                                                                                       Andrzej Czuper