Prawo

UCHWAŁA NR 1/2014
ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACZKACH
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie § 25 pkt. 14 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach uchwala się, co
następuje:
§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym
Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Raczki”
w składzie:
1) Andrzej Czuper – Przewodniczący;
2) Jarosław Bubrowski – Członek;
3) Ryszard Turowski – Członek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi OSP Raczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes OSP Raczki
Andrzej Czuper

UCHWAŁA NR 1/2013
ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACZKACH
z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie § 25 pkt 14 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń
ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” w składzie:
1) Andrzej Czuper – Przewodniczący;
2) Jarosław Bubrowski – Członek;
3) Mirosław Sieńkowski – Członek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi OSP Raczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes OSP Raczki
Andrzej Czuper