Zamówienia publiczne 2014

,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”

 

Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki 

Numer ogłoszenia: 20565 – 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 87 568 64 21. fax. 87 568 64 10;

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn.,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Samochodu ratowniczo-gaśniczego, ciężkiego, fabrycznie nowego, wodno- pianowego, uterenowionego z napędem 4×4, sprzętem łączności radiowej oraz wyposażeniem stałym zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Dostawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Dostawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.) Dostawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział Raczki Nr 94 9367 0007 0030 0000 0172 0001. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki pokój nr 1 lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Dostawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał co najmniej 1 dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości minimum 500 000 złotych brutto i wykazał spełnienie warunków poprzez podanie wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana należycie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

Formularz oferty o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ, pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póz. zm.) w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wymagania techniczne samochodu ratowniczo-gaśniczego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 144 ust.1 ustawy Pzp w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużającego się procesu wyprodukowania samochodu, wystąpienia procedury odwoławczej oraz wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: jeżeli wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest nie zgodny w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; w razie postawienia Wykonawcy w stan upadłości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raczki.osp.org.pl 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.02.2014r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramachOsi Priorytetowej 4 – ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności o aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wymagania techniczne dla  ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.


Niniejszy tekst – ogłoszenie o  przetarg (format PDF)

 

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA:


Wyjaśnienie treści SIWZ (1)
Wyjaśnienie treści SIWZ (2)
 

 

SGR. 271.1.2014                                                                           Raczki, dnia 17.02.2014 r.

 

                 

 

       

 

                                                                                              według rozdzielnika

 

                      

 

                           

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGR. 271.1.2014                                                                             na wykonanie zadania: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”

 

Numer ogłoszenia: 20565 – 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                  

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

   informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

 

   najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

 

MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

 

Ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta ważna w zakresie oferowanego zadania i najkorzystniejsza pod względem uzyskanej oceny punktowej – 100,00 punktów.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

     

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena 100 %

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

Ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

718 200,00

718 200,00

x 100 =  100 pkt.

100 Pkt.

2.

Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce

712 800,00

———————

————

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce. Złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z treścią rozdziału III ust. 3.1 załącznika nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4, pojazd wyposażony powinien być w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 7 ton z liną o długości min. 30 m. Zaproponowana przez Wykonawcę wyciągarka Dragon Winch, typ DWM 12000 HD nie spełnia tych wymogów. Z informacji uzyskanych od producenta wynika, że zaproponowana wyciągarka posiada uciąg 5443 kg oraz posiada długość liny 28 m.

 

Ponadto zgodnie z zapisem ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca obowiązany był zamieścić w formularzu ofertowym między innymi markę, producenta oraz nazwę oferowanego samochodu. Wbrew powyższym wymogom, Wykonawca nie zamieścił w formularzu oferty tych danych. Podstawą odrzucenia oferty stanowią przepisy art.89 ust.1 pkt.2 w związku z art.82 ust.3 Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

       informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

     informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po

 

   dopełnieniu wszelkich formalności   po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

 

     zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

                                                                               ___________________________________

 

                                                                                            Kierownik Zamawiającego


 

 

 

 

SGR.271.1.2014                                                        Raczki, 2014-02-20

Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach

Plac Kościuszki 37

16-420 Raczki

 

                                                                                  według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY, POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERTY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”

Nr ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia 31.01.2014

    

       W związku z wyniesionym w dniu 18.02.2014 r. przez Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce pismem w trybie art.181 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz.907 z późn. zm.), Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach w dniu 19.02.2014 r. działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykonania powtórzenia czynności w postępowaniu, dokonuje:

 1. unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Moto-Truck Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce.  

 2. unieważnienia czynności odrzucenia oferty Wykonawcy Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce.

 3. wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce.

Uzasadnienie

Po dokonaniu przez Zamawiającego w dniu 17.02.2014 r. wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w dniu 18.02.2014 r. otrzymał od jednego z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu uwagi w zakresie odrzucenia jego oferty. W treści informacji Wykonawca ten podniósł, iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów powołanej wyżej ustawy. W związku
z uznaniem przez Zamawiającego w części zasadności złożonej informacji, Zamawiający wezwał Wykonawcę Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe do złożenia wyjaśnień. W dniu 19.02.2014 r., tj. w zakreślonym terminie, wezwany Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia, w efekcie czego możliwe było dokonanie ponownej oceny oferty. W związku z powyższym, na podstawie art. 181 ust. 2 Ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego: „W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.’’, konieczne było anulowanie poprzednio dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności w postaci ponownego dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                  Andrzej Czuper

                                                                                  Prezes OSP
 

SGR. 271.1.2014                                                     Raczki, dnia 20.02.2014 r.

 

                 

 

                                                                                 według rozdzielnika

 

                  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SGR. 271.1.2014                                                                             na wykonanie zadania: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”

 

Numer ogłoszenia: 20565 – 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                  

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

   informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

 

   najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

 

Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

 

ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta ważna w zakresie oferowanego zadania i najkorzystniejsza pod względem uzyskanej oceny punktowej – 100,00 punktów.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena 100 %

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

712 800,00

718 200,00

x 100 =  99,25 pkt.

99,25 Pkt.

2.

Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce

712 800,00

712 800,00

x 100 = 100   pkt.

100 Pkt.

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

   informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

     informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 

     informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po

 

   dopełnieniu wszelkich formalności   po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

 

     zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ___________________________________

 

                                                                                            Kierownik ZamawiającegoOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 

Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki
Numer ogłoszenia: 45089 – 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20565 – 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 875686421, faks 875686410.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn.,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Samochodu ratowniczo-gaśniczego, ciężkiego, fabrycznie nowego, wodno- pianowego, uterenowionego z napędem 4×4, sprzętem łączności radiowej oraz wyposażeniem stałym zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 – ,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności o aktywizacji lokalnych społeczności.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • Stolarczyk Mirosław PUH, ul. Ściegiennego 268A, 22-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 670000,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 712800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 712800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 718200,00

 • Waluta: PLN.