Dotacja na zakup sprzętu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w dniu 15.01.2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania pt. ,,Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt w postaci 2 aparatów oddechowych z butla stalową oraz 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu NOMEX. Koszt realizacji zadania to kwota 24.550,80 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 14.730,48 zł.

Wniosek o dotację opracowała Emila Tertel

Leave a Reply