Konsultacje do projektu Ustawy

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy OSP, przedstawiam ankiety z prośba o wypełnienie i przesłanie do ZG ZOSP RP.

 1. Ankieta dotycząca organizacji systemu ratowniczego
 2. Ankieta dotycząca spraw organizacyjnych OSP, munduru oraz statutu.
 3. Ankieta dotycząca finansowania jednostek OSP
 4. Ankieta dotycząca działalności społecznej OSP- orkiestry, MDP.
 5. Ankieta dotycząca dodatku do emerytury.

Pełna informacja nt. konsultacji znajduje się pod adresem: zosprp.pl/konsultacje

Na ternie powiatu suwalskiego przeprowadzono dwie konsultacje dotyczące projektu ustawy o OSP. W dniu 11 maja odbyła się telekonferencja z udziałem wiceministra MSWiA oraz Komendanta Głównego PSP. W dniu 13 maja z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku oraz przedstawicieli OSP z trzech powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego.

W dniu 19 maja uczestniczyłem w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku jako przedstawiciel trzech powiatów w zebraniu i opracowaniu końcowego raportu z przeprowadzonych konsultacji z województwa podlaskiego.

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie województwa podlaskiego:

 1. Art. 4 – określenie (przedstawienie projektów aktów prawnych) zakresu zadań realizowanych przez OSP jako jednostki ochrony przeciwpożarowej na rzecz ochrony ludności;
 2. Art. 4 pkt 6 – dodać ćwiczenia realizowane przez OSP samodzielnie, m.in. w ramach doskonalenia zawodowego;
 3. Art. 5 – brak konieczności regulowania imprez organizowanych przez OSP zapisami ustawowymi – brak zrozumienia intencji ustawodawcy oraz odniesienia do dotychczasowej działalności OSP w tym zakresie
 4. Art. 6 – zapis dotyczący zatwierdzania zakresów statutów OSP odnoszących się do spraw ochrony przeciwpożarowej przez właściwą radę gminy na terenie niektórych gmin w ocenie przedstawicieli OSP uniemożliwi bądź zblokuje jego uchwalenie, co spowoduje problem z dokonaniem właściwych wpisów w KRS oraz brak możliwości składania wniosków o dotacje w okresie procedowania sprawy; należy wprowadzić zapisy umożliwiające rozstrzyganie tego typu kwestii, np. poprzez wprowadzenie roli wójta/burmistrza w proces zatwierdzania;
 5. Art. 8 ust. 1– kontrowersje odnośnie określenia „ratownik” – postulat o pozostawienie określenia „strażak”;
 6. Art. 8 – JRG PSP – ze względu na brak projektów aktów wykonawczych w myśl art. 11 istnieje obawa braku możliwości spełnienia wymagań stawianym JRG (JOT) OSP oraz wygaszenie istniejących jednostek OSP, które nie będą w stanie udźwignąć ciężaru finansowego i organizacyjnego utworzenia JRG (JOT) OSP; obawa związana z dużymi kosztami dosprzętowienia w celu osiągnięcia standardów wyposażenia JRG (JOT) OSP; postulat dotyczący utworzenia np. trzech kategorii JRG (JOT) OSP biorąc pod uwagę m.in. ilość członków OSP będących w gotowości do wyjazdu do działań ratowniczych;
 7. Art. 8 – brak konieczności tworzenia JRG (JOT) OSP – dosprzętowienie istniejących OSP prowadzących działania ratownicze;
 8. Art. 9 – wydłużenie okresu aktywności ratowniczej członków OSP powyżej 65 lat, biorąc pod uwagę stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami lekarskimi;
 9. Art. 9 ust. 3 – doprecyzować zapisy wz celu przetwarzania danych osobowych – na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych;
 10. Art. 12 – przedstawiciele gmin widzą zagrożenie w pełnieniu roli gminy jako pośrednika w zakresie wypłat rekompensaty pracodawcom za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP – zapis interpretowany jest, że organy administracji publicznej są strona w postępowaniu roszczeniowym oraz płatnikiem rekompensat; w przypadku ponoszenia kosztów rekompensat przez gminy brak jest źródeł finasowania w budżetach gmin;
 11. Art. 15 – zawarcie zapisów umożliwiających wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych za pierwszą rozpoczętą godzinę udziału – w przypadku krótkich interwencji m.in. podczas likwidacji skutków anomalii pogodowych brak jest podstaw prawnych do wypłaty ekwiwalentu, jeżeli akcja trwała krócej niż godzinę;
  – postulat dotyczący określenia kwoty ekwiwalentu w wysokości 1/175 … – ujednolici to kwotę w całym kraju i spowoduje obowiązek wypłacania w takiej, a nie dowolnej kwocie;
  – postulat dotyczący partycypowania budżetu państwa w kosztach ekwiwalentu członkom OSP, co odciąży finansowo jednostki samorządu terytorialnego;
  – postulat dotyczący określenia czasu trwania działania ratowniczego ze wskazaniem składowych – tj. alarmowania, prowadzenia czynności ratowniczych oraz odtworzenia gotowości operacyjnej po powrocie do strażnicy;
 12. Art. 16 – doprecyzować zapisy wskazując wprost zaliczenie aktywności druhów OSP w działania ratownicze również w okresie przed wejściem w życie ustawy o OSP; zapis w obecnej formie interpretowany jest, że tylko od momentu utworzenia JRG (JOT) OSP będzie możliwość „zaliczania” lat wyjazdowych do dodatku emerytalnego;
  zauważalne są problemy z procesem potwierdzeń okresów wyjazdowych poprzez pisemne oświadczenie trzech świadków; ponadto zauważalne są trudności z ewidencją wyjazdowości poszczególnych członków OSP w dokumentacji prowadzonej przez PSP od 1 stycznia 2012 r.
 13. Art. 26 – zapis regulujący kwestie zawierania umów z gminami sąsiednimi w przypadku braku jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie własnej gminy pomija gminy na których terenie funkcjonują finansowane z budżetu państwa jednostki PSP, traktowane jest to jako nierówność samorządów terytorialnych, gdzie gminy utrzymujące OSP ponoszą koszt ich funkcjonowania oraz często zabezpieczają własnymi jednostkami OSP gminy zabezpieczone przez PSP w przypadku długotrwałych akcji lub dysponowania zasobów ratowniczych PSP w odległe części powiatów – postulat zawarcia zapisów regulujących kwestie umów tego typu gmin z gminami ościennymi w przypadku braku własnych (finansowanych) jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 14. Art. 28 – rozszerzenie możliwości wydatkowania uzyskanych środków finansowych z gospodarki majątkiem i z działalności OSP również na inne cele statutowe, niż wyłącznie na JRG (JOT) OSP, m.in. na działalność
 15. Postulaty dotyczące dodatku emerytalnego:

 1. Dodatek do emerytury nie powinien być utożsamiany z uprawnieniami emerytalnymi w PSP, jest to tylko dodatek mający na celu rekompensatę ochotniczej działalności na rzecz drugiego człowieka więc tożsame okresy z nabywaniem uprawnień emerytalnych nie powinno mieć zastosowania;
 2. rozszerzenie listy osób, którym przysługiwałby dodatek do emerytury o osoby szczególnie zaangażowane w działalność OSP, które nie uczestniczą w działaniach ratowniczych – udokumentowane 25 lat aktywnej przynależności do stowarzyszenia OSP;
 3. stworzenie możliwości uzyskania dodatku w mniejszej kwocie w interwałach czasowych, np. po 10, 20, 25 latach działalności ratowniczej OSP, co zachęci do kolejnej aktywności w celu wejścia w wyższy próg dodatku do emerytury;
 4. stworzenie możliwości różnicowania finansowego dodatku do emerytury w przypadku członków OSP, którzy uczestniczą w wielu działaniach ratowniczych, co z ich punktu widzenia jest krzywdzące podczas określenia minimum na poziomie jednego wyjazdu w roku;
 5. stworzenie możliwości różnicowania finansowego dodatku do emerytury w zależności od pełnionych funkcji/stanowisk w ramach OSP.

 1. Wprowadzenie zapisów określających status kierowcy w JRG (JOT) OSP, np. konieczność zatrudniania przez gminę odpowiedniej ilości, kierowania na szkolenia – w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjnej JRG (JOT) OSP; postulat dotyczący zabezpieczenia kierowców (rolników – płatników składek KRUS) przed utratą możliwości płacenia składek KRUS w przypadku otrzymania dodatku dla kierowców – mogącego być traktowanym jako działalność zarobkowa.
 2. Wprowadzenie zapisów umożliwiających zasiadanie druhów OSP (m.in. będących członkami zarządów OSP) w radach miast/gmin, jak również zapewniających możliwość pełnienia funkcji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – wójta, burmistrza;
 3. Informacja dotycząca 10 – letniego vacatio legis na dostosowanie jednostek OSP do spełnienia minimalnych wymagań do utworzenia JRG (JOT) OSP nie wskazuje źródeł finansowania na ten cel – istotne jest określenie statusu takiej OSP – czy jest OSP w okresie działań zmierzających do osiągnięcia standardów JRG (JOT) OSP jest jednostką ochrony przeciwpożarowej i może uczestniczyć w działaniach ratowniczych?
 4. Postulat dotyczący zapisów w zakresie działań zmierzających do aktywizacji, szczególnie młodzieży w celu budowania wartości związanych z chęcią niesienia pomocy innym, co w przyszłości zapewni odpowiednią ilość członków OSP, biorąc pod uwagę sinusoidalną sytuację OSP, zależnie od zasobów osobowych;
 5. Postulat dotyczący zapisów w zakresie działań mających na celu edukację dla bezpieczeństwa młodzieży m.in. w zakresie nauki pierwszej pomocy w celu propagowania ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;
 6. Propozycje dotyczące rekompensat skierowanych do pracodawców zwalniających od świadczenia pracy ratownika OSP:

 1. zwolnienie/ulga w składkach ZUS,
 2. zniżki/ulgi w ubezpieczeniu,
 3. ulgi podatkowe w związane z działalnością gospodarczą,
 4. dotacje z PFRON.

 1. Określenie jednostek OSP jako jednostki umundurowane (umundurowione) zamiast jednostki mundurowe;
 2. Postulat dotyczący zapisu, że wójt/burmistrz nie może odmówić skierowania na badania lekarskie zgłoszonego członka OSP;
 3. Korekty redakcyjne w Art. 3 ust. 2 – MDP odnośnik do ust. 1 pkt 6, zamiast pkt 7;
 4. Postulat dotyczący zmniejszenia kosztów certyfikacji sprzętu przeciwpożarowego, w tym pojazdów przez CNBOP;
 5. Postulat dotyczący możliwości wykorzystywania prywatnych pojazdów członków OSP jako pojazdów uprzywilejowanych w trakcie dojazdu do strażnicy OSP po ogłoszeniu alarmu;
 6. Postulat dotyczący udziału budżetu państwa w zapewnianiu utrzymania gotowości operacyjnej JRG (JOT) OSP;
 7. Postulat dotyczący zmiany określenia – zdolność operacyjna na zdolność ratowniczo – gaśnicza;
 8. Postulat przedstawicieli OSP z terenu jednego z powiatów województwa podlaskiego:
  „nie ma problemów z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie powiatu, zatem nie ma przesłanek do regulacji prawnych w tym obszarze”.

Konsultacje, KW PSP Białystok 19.05.2021