Kuchenka gazowa w domu

Podczas zdarzeń spotykamy się niejednokrotnie z kuchenkami gazowymi w domach. Kuchenki takie są wygodne i tanie w eksploatacji, natomiast podczas pożaru stwarzają bardzo duże zagrożenie. Mało ludzi zdaje sobie sprawę jak to dokładnie jest z tymi kuchenkami więc w odpowiedzi powstaje ten artykuł.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce kuchenka gazowa traktowana jest jako instalacja gazowa:

§  156. pkt. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2019.1065 t.j.:

Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych.

W związku z powyższym kuchenek nie można mieć w budynkach wyższych niż 12m (niskich). Czyli w blokach powyżej 4 kondygnacji nadziemnych. Mówi o tym § 157 pkt. 5 i 6.

Ponadto należy wykonywać raz w roku przegląd, który wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami wydając na koniec protokół, który potwierdza sprawność naszej kuchenki gazowej. Gdyby pożar powstał w wyniku zaniedbania właściciela od kuchenki gazowej (wybuch, jet fire) uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela jest wręcz niemożliwe. Wtedy za zdarzenie odpowiada właściciel lub użytkownik kuchenki.

Nie mniej należy dodać że budynki mieszkalne nie są kontrolowane przez straż pożarną, więc bezpieczeństwo domów zależy od świadomości gospodarzy czy właścicieli.

Należy również pamiętać że butli z gazem palnym nie można przechowywać na strychach i w piwnicach:

§  4. ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
pkt. 12. składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
pkt. 13. przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
 
Co ciekawe niebezpieczeństwo ze strony pustych butli polega na tym, że powstają tam mieszaniny gazów/par z powietrzem w granicach DGW a GGW lub bliskie im. To powoduje że zawarta w butli mieszanina jest już wstępnie wymieszana z powietrzem i “gotowa” do wybuchu, zwłaszcza jeżeli mieszanina jest bliska stechiometrycznej. Butle pełne mogą być wystawione na oddziaływanie ognia dużo dłużej.
 

Zasady bezpiecznej wymiany butli przedstawia poniższy film: