Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki

logotyp

            W dniu 15.01.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”

w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Wartość projektu 107 443,88 zł., wartość dofinansowania   91 327,29 zł.

Celem strategicznym inwestycji pt., ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” jest:

Zachowanie i zabezpieczenie terenów objętych działaniem OSP w Raczkach, a w szczególności obszarów chronionego krajobrazu, w tym Natura 2000.

Osiągniecie powyższego celu Wnioskodawcy będzie możliwe poprzez realizację celów bezpośrednich. Celami bezpośrednimi związanymi z realizacją przedmiotowego projektu, wskazanymi przez Wnioskodawcę są:

  • Wzrost efektywności działań OSP w Raczkach, w związku z zapobieganiem oraz usuwaniem skutków zanieczyszczenia środowiska, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.
  • Długotrwałe, sprawne prowadzenie akcji ratowniczych, będących wynikiem katastrof drogowych, w związku z licznymi pożarami, wypadkami na drogach (rozszczelnienie zbiorników paliwa i zagrożeń z nim związanych) z zastosowaniem m.in. balona oświetleniowego, namiotu pneumatycznego, sprzętu łączności.          
  • Wzrost szybkości reakcji członków OSP w Raczkach, w przypadku konieczności pojęcia natychmiastowej interwencji, z uwagi na zagrożenie środowiska.
    • Usprawnienie systemu monitoringu obszarów wodnych poprzez zakup łodzi z przyczepką i osprzętem.

W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach zakupi:

1. Łódz z przyczepką i osprzętem (łódź 480 +HONDA 20KM + przyczepa)

2. Rękawice z membraną 8 par

3. Latarka do hełmu 8 szt

4. Balon oświetleniowy 

5. Kamizelka asekuracyjna 8 szt.

6. Namiot pneumatyczny szt.1

7. Hełm ratowniczy z okularami ochronnymi i uchwytem do latarek szt.8

8. Sprzęt łączności (radiotelefon cyfrowy) szt. 4

9. Cyfrowy tester wody szt 1

10. Zapora polipropylenowa szt 6

11. Zapora parkanowo-pochłaniająca 4 szt.

12. Sorbent lekki selektywny 3 szt.

13. Selektywna wata polipropylenowa 3 szt.

Leave a Reply