Zebranie sprawozdawcze za 2014r.

ZEBRANIE SPR2014Data:31.01.2015 (zdjęcia)

Złożeniem meldunku Wójtowi Gminy Raczki rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze za 2014 rok. Na zebraniu członkowie Zarządu OSP przedstawili sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej to jest: 

1. Działalność operacyjna (wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych);

2. Działalność kulturalno-oświatowa (szkolenia i ćwiczenia);

3. Działalności ogólnej (zabezpieczenie imprez masowych, religijnych, itp.)

Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiła także sprawozdania finansowe jednostki.

Po krótkiej dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi OSP Raczki. W zebraniu uczestniczyli także: brygadier Bogdan Wierzchowski Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Suwałki, Tadeusz Chołko W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej Szymulewski Wójt Gminy Raczki, Zbigniew Dąbrowski kierownik bazy LPR Suwałki, starszy kapitan Arkadiusz Buchowski dowódca JRG Suwałki, młodszy brygadier Robert Wiśniewski z-ca dowódcy JRG Suwałki, kapitan Michał Poradowski opiekun gminy z ramienia PSP Suwałki.

Leave a Reply